>> Αρχείο Ισολογισμών

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 : (Αναρτήθηκε την 03/09/2016)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 : (Αναρτήθηκε την 09/06/2015)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 : (Αναρτήθηκε την 06/06/2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ